Zákon a vyhláška

Celozväzová diskusia k zmene zákona o rybárstve a vykonávacej vyhláške

 

Stanovy a Zákon píše:
4. jún 2015 o 17:56

Ako všetci dobre vieme na poslednom sneme boli prijaté uznesenia do mimoriadneho snemu, ktorý sa bude konať na budúci rok. V týchto uzneseniach sa píše, že by sa mali novelizovať Stanovy SRZ a pripraviť podklady k zákonu o rybárstve a jeho chystanej zmene. Keďže súčasný zákon nám slúži už 13 rokov a predošlý rybársky zákon nám slúžil cca 39 rokov, treba zobrať na vedomie, že sa jedná o veľmi vážny dokument, ktorý bude mať dopad na nás 120.000 členov SRZ podobne dlhé obdobie, preto musí byť kvalitne pripravený, ale hlavne nad ním musia bdieť fundovaný a odborne podkutý zástupcovia SRZ. Aby sme získali lepší obraz o tom, kto nás bude pri jednaniach zastupovať a pripravovať podklady k návrhu, dovolím si pre Vás pripraviť prehľad jednotlivých ľudí poverených touto, ako uznáte, veľmi vážnou úlohou. Na účely tejto agendy bola Uznesením č. 15/2015 zo zvolených členov Rady SRZ kreovaná tzv. Legislatívna komisia Rady SRZ.

Zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ:
Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor

 

Aktuálne platné dokumenty na stiahnutie nájdete tu:

Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve

Novela č. 203/2002 k 139/2002 Z.z.

Vyhláška 185/2006 k 139/2002 Z.z.

185 Reakcií na Zákon a vyhláška

 1. Obyčajný rybár píše:

  Pre Petra

  V systéme demokratickej spoločnosti patrí vlastnícke právo k základným ľudským právam zabezpečeným a chráneným ústavne. Ústava SR v čl. 20 garantuje každému právo vlastniť majetok. Vlastníctvo je pritom nedotknuteľné. Súčasťou vlastníckeho práva je právo vlastníka predmet svojho vlastníctva držať, užívať a nakladať s ním. Patrí teda do právomoci samotného vlastníka rozhodnúť o tom, ako bude so svojou vecou nakladať, či ako ju bude užívať, pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Iné obmedzenia výkonu vlastníckeho práva môžu vychádzať iba z právnych predpisov. K obmedzeniu výkonu vlastníckeho práva pristupujú právne predpisy spravidla tam, kde je potrebné vyriešiť kolíziu práv dvoch subjektov – napríklad aj vtedy ak dôjde k vzniku potreby osoby vstúpiť na pozemok ktorý patrí inému. Vstupom cudzej osoby na pozemok iného vlastníka totiž dochádza k obmedzeniu práva vlastníka pozemku nerušene užívať svoje vlastníctvo podľa svojho uváženia. V prípade ak je táto potreba vstúpiť na cudzí pozemok právne relevantná, zákon vstup umožňuje. V tomto prípade, keď že sa jedná o rybolov, tak nám toto umožňuje zákon 139/2002 Z.z. Je to konkrétne § 5, Práva a povinnosti vlastníkov a nájomcov pobrežných pozemkov a práva a povinnosti užívateľov. V ods. 1) sa hovorí že „ Užívateľ má právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov.9 )“
  Osobitné predpisy v tomto prípade sú myslené pod bodom 9) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  Zákon 281/1997 Z.z. je zákon o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon 287/1994 Z.z. je zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny. V nich je uvedené za akých podmienok môžeš respektíve nemôžeš na tieto pozemky vstupovať. Ak nie je poľná cesta v území zaradenom do niektorého zo stupňov ochrany (zákon č. 543/2002), smieš po nej podľa tohto zákona jazdiť. Pozornosť je však potrebné upriamiť najmä na ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o cestnej premávke – povinnosti vodiča. Jeho znenie je nasledovné: (3) Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi ) použije a. v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím, b. na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce, c. v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou, d. na záchranné práce, e. na práce vo verejnom záujme, f. na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosťou štátu a obranou štátu, g. na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia, h. v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo i. v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Ustanovenie o zákaze používania motorových vozidiel mimo cesty (okrem zákonných výnimiek) je teda zákaz všeobecný a nerozlišuje, či je konkrétne územie v určitom stupni ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Národná rada Slovenskej republiky vo svojej dôvodovej správe k prijatému zákonu zdôvodnila uzákonenie takéhoto postupu nasledovne : „Zakazuje sa používať motorové vozidlo na iných miestach než na tých, ktoré sú určené na cestnú premávku s tým, že taxatívne sa vymedzujú výnimky, pre ktoré to neplatí. Týmto opatrením sa sleduje najmä ochrana životného prostredia, kľudu a verejného poriadku v oddychových zónach, ako sú parky, lesy, lúky, vinohrady, poľnohospodárske pozemky a pod.“ Takéto porušenie povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke je teda priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch. Ich objasňovanie a prejednávanie patrí do pôsobnosti Policajného zboru. Len pre zaujímavosť, v blokovom konaní sa za toto porušenie ukladá pokuta 150 €, v správnom konaní 300 €. Akékoľvek jazdenie motorovými vozidlami mimo ciest bez právneho dôvodu je v súčasnosti nezákonné. Ak použijete vozidlo mimo cestu a nie ste na území, ktoré patrí do lesného pôdneho fondu alebo tam nie je vyhlásený stupeň ochrany 2 a vyšší, dopúšťate sa dopravného priestupku a môže vám byť uložená pokuta. V prípade, že s vozidlom jazdíte po pozemku v druhom a vyššom stupni ochrany alebo po pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, formálne sa dopúšťate trestného činu a v tom najhoršom prípade sa vám môže stať, že si posedíte jeden rok v niektorom našom nápravnom zariadení. Hlavný problém nastáva najmä z toho dôvodu, že policajti sa s touto problematikou do uvedenej novelizácie Trestného zákona v podstate nezaoberali. Tým, že takéto konanie bolo povýšené na trestný čin, automaticky sa tieto skutky dostali pod pôsobnosť zákona o Policajnom zbore
  No, jednoducho , keď že podľa zákona 139/2002 Z.z. „vlastník alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere“ a hovoríme o zákone o rybárstve teda vlastne o výkone rybárskeho práva a podľa zákona o cestnej premávke môžeš vstúpiť na poľné cesty za účelom výkonu rybárskeho práva, môžeš ísť po poľnej ceste autom, pokiaľ ti to nezakazuje nejaký iný osobitný predpis, napríklad aj tie ktoré som tu uviedol.
  Stačí ti takáto odpoveď ?

 2. peter čačko píše:

  dobrý chel by som sa poradiť do teraz som chodil na ryby s autom po takej da sa povedať že poľnej ceste a pred dňom ma zastavila policia s poľovnikom že nemam čo robiť na poľnej ceste viem že je niejaky zakon o niečom takom že ak ma rybar platni ryb. listok smiem is na polne cesti alebo na lesne cesty za učelom chytať ryby a ja už neviem čo mam robiť nemam sili hladať tento zakon mohli by ste mi niečo o tom napisať a ako sa ten zakon vola za každu info velke dik

  • peter píše:

   tak to som zvedavý, ako Ti poradia – ja veru neviem, je jeden zákon – moje a moje – ale aj tak autom ? len mi nesedí, že aj polovníci, peškom keby si išiel – tak nech Ti fúkajú, ale že aj polícia ? – ide nový zákon, ale je aj jeden zákon o ochrane súkromného vlastníctva a ten nepíše o tom, že by si mohol cez môj dvor záhradu linkať autom a potom na čo je farmárský ? – ani svet nevie, aké zákony na slovensku platia asi len jeen – silnesný pes …..e

   • Pre petra píše:

    Pošli otázku pani Roboovej, tá je na Slovensku najmúdrejší.

    • peter píše:

     to bol odpoved alibistu dak Tvoj názor resp odvorné posúdenia a nie čo niekto povedal – na toto už hynie rybárstvo

     • peter píše:

      upresním – nemal som okuliare – peter sa pýtal, ako jednoduchý člen a nie ak niekto čo sa tu predvádza ale odpevadať vie ak bola odpovedz – pýtaj a pani – a aký je Tvoj názor *? ale v súvisle výkladu zákona ? – že je zákon deravý? je – Tebe to nevadí? , no skús prísť do mojej záhrady – lebo tak si dal k dobru petrovi – a príd aj hoci s super jeepom – – prosím skús – lebo bez komentára a vysvetlenia si to dotazovatlevi vysvetlim, ja veru psíkov pustím a
      pre čo ? – no ked neviem prejsť pás metrov peškom – mne kolo jablčiek aj ked tz.r. hovno urodili nebude sa tu predvádzať noa teaz , kto má pravdu ? 81

 3. Obyčajný rybár píše:

  K návrhu zákona

  Môj postreh:
  V odseku 10 je chyba, mal by znieť:
  (10) Žiadosť podľa odseku 9 musí obsahovať

  Môj návrh na zmenu a doplnenie § 4.
  Ods 16 by som zmenil a rozšíril by som § 4 ešte o body 17 a 18.

  Pôvodný bod 16 :
  (16) Postúpenie prideleného výkonu rybárskeho práva alebo jeho častí je zakázané. Za postúpenie rybárskeho práva sa nepovažuje prenesenie plnenia niektorých úloh súvisiacich s hospodárením v rybárskom revíri z užívateľa na jeho organizačnú zložku.

  Môj návrh na zmenu v zákone:

  (16) Postúpenie prideleného výkonu rybárskeho práva alebo jeho častí je zakázané.

  (17) Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti organizačnej zložky SRZ prideliť výkon rybárskeho práva na revíroch, ktoré majú od Rady SRZ pridelené do obhospodarovania. Organizačná zložka musí mať potvrdenú právnu subjektivitu od MV SR.

  (18) Žiadosť podľa odseku 17 musí obsahovať
  a) názov, sídlo organizačnej zložky a meno štatutárneho zástupcu ktorý bol poverený výborom organizačnej zložky na podanie žiadosti
  b) výpis z listu vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva a nájomnú zmluvu k predmetným pozemkom
  c) príslušný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,
  d) preukázanie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 6 ods. 8,
  e) poverenie štatutára od organizačnej zložky
  f) doklad o pridelení revíru do obhospodarovania od SRZ
  f) potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpečení veterinárneho dohľadu,
  g) informáciu okresného úradu, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do neho nezasahuje,
  h) vyjadrenie okresného úradu či je možné vodnú plochu využívať ako rybársky revír, ak sa nachádza v chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme, alebo že vodnú plochu nie je možné využívať ako rybársky revír nakoľko ide o vodný útvar, ktorý je zdrojom vody na pitné účely,
  i) rybolovný poriadok,

  • H. píše:

   Obyčajný rybár, zaujímavý návrh ale zbytočný. V budúcom Zákone o rybárstve sa totiž počíta s tým, že tým ZO SRZ, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu (majú vlastné IČO, odlišné od IČ-a Rady SRZ ), pridelí Ministerstvo výkon rybárskeho práva na väčšine doteraz využívaných revírov priamo.
   Naopak, tým ZO SRZ, ktoré právnu subjektivitu nemajú (používajú IČO Rady) postúpi výkon rybárskeho práva, tak ako doteraz Rada. Rada má záujem aby čo najviac revírov bolo pridelených jej, nie priamo jednotlivým organizačným zložkám (základným organizáciám) aby mohla svoje organizačné zložky účinne riadiť (ovládať). Takto to aj tajomník Ing.Javor prezentoval.
   Treba ale jasne povedať, že neexistuje záruka, že Rada získa výkon rybárskeho práva vo všetkých revíroch, tak ako dnes. Inými slovami – výkon rybárskeho práva v niektorých revíroch s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote, SRZ stratí. O koľko revírov SRZ príde ? To bude záležať hlavne od argumentačných schopností predstaviteľov jednotlivých subjektov, pretože o každý jeden revír sa zvedie krutý boj. To je isté.
   Pekný večer.

  • Obyčajný rybár píše:

   Ja viem hovorí o tom ods 9, ktorý ale dáva zároveň revíry aj iným organizáciám, preto je to zakryté akože tou chybou v ods 10, toto by sa dalo odstrániť keby bola vôla ale o tom dobre vie aj Javor a preto s tým nič nerobí, lebo o niektoré revíry má záujem on sám.

   • Doplním Obyčajného rybára píše:

    Javor to ano …a tiež niektorí čo Javora pretlačili. Napríklad predseda v Michalovciach a tajomník v Košiciach a určite aj ďalší sa len budeme diviť.

   • Disident píše:

    Ja ho doplním tiež. Javor hrá doma divadlo ako chce zachrániť pre svoju organizáciu revîr a pritom mu ide iba o to aby prežil na funkcii tajomníka aby mohol dokončiť spolu s Mišechom a Dobiáš rozpad SRZ. Mihalda je len naivný človiečik ktorý mu naletel a Boroš za svoje odmeny v plnej výške urobí čokoľvek. Alina je komplic Javora. Tak viete prečo týto traja vypisujú o škodnej. To má všetko zakryť a vyvolať zmätok a chaos okolo zákona.

    PS. Viete o tom že Dobiáš a Mišech sú spolužiaci.

 4. KE píše:

  Tak teraz bol či nebol MVHH Fečko, čo myslíte keď si pripomenieme tento jeho príspevok

  Člen SRZ píše:

  6. marca 2016 o 10:32

  Správny postreh Miro . Hlavne že Javor, ktorého si Ty ako predseda volebnej komisie pretlačil (sám už musíš vedieť ako to bolo, osobne si však viem že Ty si bol zneužitý Š.K. , K.R. , M.P, a P.T., tiež asi vieš že si neustrážil ruky jedného z členov volebnej komisie…) za tajomníka, dopredu urobil také kroky že SRZ bude všade za totálneho idiota. Podobne Javor dosere aj Stanovy. Treba mu v tom za každú cenu zabrániť ! Pamätaj.
  Ináč Tvoj postreh O.K. Dávam palec hore.

  Odpovedať

 5. Obyčajný rybár píše:

  Pán tajomník, a kedy prebehne tá široká verejná diskusia k návrhu zákona. Ty a Mišech nie si celá verejnosť, či ???

  • Člen .... píše:

   Javor teraz rieši predaj majetku čo nahonobili zdarma naši otcovia a praotcovia. A členovia Rady ho v tom podporujú.

   Idú predať pstruhové strediská Svit, Klietky na Mare a Považskú Bystricu preto aby Slovryb stratil konkurenciu.

   • Obyčajný rybár píše:

    Ten Slovryb treba už raz a navždy zrušiť, príživníkov vyhádzať. Strediská si zobrať naspäť, veď sú naše a nie nejakej príživníckej bandy. Treba začať okamžite konať. Dúfam že už je napísane aj odvolanie na súd a pani sudkyňa zažalovaná na disciplinárke. Takto naťahovať súd a nakoniec žalobu zamietnuť takýmto spôsobom to je veľká hanba pre slovenské súdnictvo. Už tie podvody treba raz a navždy zaraziť.

    • Asi som dement ja lebo tomuto sa neda rozumieť píše:

     http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11856/127424#1225

     Pozrite sa kto dozoruje novi zákon p.Mišech a Javor povie na seba pan Javor !!!!!!!!!! Je mi na grc banda špinava. Mišech a Javor jeden lepší ako druhi. Kokotizmus a vy členovia radi čo na to???,???????,,?????????? Sfalšovali volbi rozpredávajú majetok a ešte aj o revíri prideme. Toto neni už hanba SRZ ale čistí ojeb.Členovia radi čo ste najebani slepí alebo čo???????? Nevidíte čo sa robí?????

 6. Anonym píše:

  Priebehajúce súdne spory:

  Návrh o náhradu škody vo výške 30 884,50 Sk titulom náhrady pohrebných nákladov a vecnej škody, sumu 5 514,50 Sk titulom úrazovej renty
  Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 18 298,97 EUR s príslušenstvom
  Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 2 718,21 EUR s príslušenstvom
  Žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012
  Žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia SRZ, vydané Radou SRZ uznesením č. 27/2012
  Žaloby o určenie neplatnosti rozhodnutí Prezídia Rady SRZ č. 31/2014 až 41/2014
  Žaloba o určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, o náhrade nemajetkovej ujmy, o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp. zn. DP-2/14 a postupu orgánov SRZ
  Žaloba o preskúmanie rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp. zn. DP-6/14 zo dňa 14.06.2014 a návrh na pozastavenie výkonu napadnutého rozhodnutia
  Návrh na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa § 134 OZ a nasl. v k. ú. Kľúčovec
  Žaloba o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrh na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí – Hidaši
  Žaloba o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrh na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí – Tkáčik
  Žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MŽP SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva sp. zn. 3399/2014-6.1 zo dňa 28.08.2014 a jeho postupu a rozhodnutia MŽP SR sp. zn. 8182/2014-1.10.2 (29/2014 – rozkl.) zo dňa 19.11.2014 a jeho postupu a návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia – odobratie rybárskeho revíru Materiálová jama A
  Žaloba o preskúmanie uznesenia č. 113/2014 SRZ – Rada Žilina zo dňa 13.12.2014
  Žaloba o preskúmanie uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 43/2015 zo dňa 11.09.2015 a návrh na pozastavenie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia
  Žaloba o preskúmanie rozhodnutia Prezídia Rady SRZ DP-8/15 zo dňa 11.09.2015

 7. V.J. píše:

  Radšej ako sekretárky z chlpatými guľami by sme na sekretatiáte v Žiline mali mať sekretárky s peknými kozami. Čo vy na to ?? Keď tam prídem to ako keby som prišiel do klubu buzerantov. Javor ak si úchyl choď sa liečiť a nerob hanbu celému SRZ.

 8. Obyčajný rybár píše:

  A čo s tým zástupcom z radov odborníkov na rybárstvo na predloženie solídneho návrhu zákona pre obyčajného rybára, toho tiež nikto nebude zastupovať ? Návrh bol pán Beleš. Má ešte niekto nejakú vedomosť, kto by to mohol byť ?

 9. MVNH píše:

  no kde si hňupe ? Však tu úplne bez teba zdochla diskusia. Neboj sa, môžeš do mňa stále rýpať, môžeš ma kľudne imitovať, ale nie tak naivne. Daj si kus záležať na kvalite. Trénuješ ? To je dobre !

 10. Anonym píše:

  TEN SMRAD Z VÝCHODU JE CÍTIŤ AŽ DO VIEDNE! Športové rybárstvo pod štát, vrátane lokálneho chovu násad v rámci povodia, rozdeliť pôsobnosť na kraje, prípadne úseky. Zrušiť s okamžitou platnosťou minimálne zarybnovacie plány. Rozprášiť tupelá z RADY. Rybársky manažment zlyhal, tu sa štát nemá prečo ináč rozhodovať. SRZ významne poškodzuje flóru a faunu našich povrchových vôd.
  Môžete sa tam potom na tom SUPERVÝCHODE navzájom požrať, alebo vytvoriť lokálny spolok a tam si potichučku ničiť vody, len do času, kedy Vám ho opäť zrušia, kdeže znovu nebudete dodržiavať platnú EU a národnú legislatívu. Zvyšok SR Vás vôbec nepotrebuje, už sa zasialo dosť špiny vo všetkých kruhoch. Presne toto bude budúcnosť tohto vyhoretého spolku mäsiarov, ktorý sa už dalej nepohne. Samozrejme po veľkej výmene na ministerstve ŽP a vyšetrenia nekalých káuz

 11. čitateľom stránky píše:

  Za seba ti odpoviem :

  Skús mi nejako konkrétnejšie uviesť, kde a v čom som v tomto príspevku, na ktorý tak čudne reaguješ, uviedol niečo, čo sa podľa teba malo šuchnúť okolo Košickej ZO-čky. Budem ti veľmi povďačný, keď ma vyvedieš z tej nevedomosti, v ktorej asi žijem. A bolo by dobre, keby si uviedol na pravú mieru, či aj ty nie si jeden z tých expertov, ktorých v Košiciach nakopali do nohavíc, keď ťa stále trápia iba Košice. Nemusíš povedať svoje meno, stačí priznať, že si z Košíc a skončil si tam. Máš s tým nejaký problém ?

  Za Fečka sa nevyjadrujem, skús sa opýtať jeho samotného, budeš to mať z prvej ruky.

  MVNH

 12. čitateľom stránky píše:

  V uplynulých dňoch sme boli v priamom prenose svedkami toho, čo sa stane s novým diskutujúcim na týchto stránkach. Zavítal sem diskutér Robo Nigut. Zrejme však nepozná nástrahy dnešných anonymných webov a nie si je vedomý ani toho množstva svinstva a kopy komplexov, ktoré priam lomcujú populáciou Slovenska a tým zákonite aj členmi SRZ. Nikto z vás mu nemôže uprieť úprimnosť, s ktorou sem prišiel. Otvorene povedal kto je, z ktorej organizácie a aj to, že bol funkcionárom a teraz je už iba členom. Teda je evidentné, že je obyčajným rybárom, no sleduje dianie vo vlastnej ZO a aj ho pozná. Ako ste sa k nemu zachovali ? Postupne ste ho primitívne provokovali špinavými a vymyslenými tvrdeniami a nakoniec ste ho zotreli ako handru.

  Podobným spôsobom ste v minulosti odfajčili aj Martyša. Aj so mnou ste to skúšali, ale ja som vám hneď v zárodku dal dostatočne jasne najavo kde vás mám a že jediné, čo mi pri vašom konfrontačnom spôsobe diskusie môžete je iba to, že mi vyfajčíte môj ctený rybársky viete čo.

  Hneď som túto stránku objavil, tak som si najskôr dal tú námahu, že som prečítal všetky príspevky. Trochu som to zanalyzoval, trochu som sem tam niekoho podpichol a zistil som, že prím tu hrajú hlavne skrachovaní funkcionári, ktorým funkcionárska stolička prirástla k zadku a keď ich z nej odtrhli, tak sa im akože zrútil svet. V normálnej spoločnosti, pri normálnych ľuďoch by sa nič nestalo, lebo iba hlupák si môže myslieť, že je nenahraditeľný. Ale chyba je v tom, niektorí nie sú normálni a na tých stoličkách, ku ktorým prirástli , vôbec nemali čo robiť. Chýbajú im osobnostné, morálne a aj odborné predpoklady a dokonca ešte aj zaspali dobu, niektorí aj na pochybných vavrínoch. Keby ich cieľom bolo dobro členov ZO a nie svoje, a mali by aj zodpovedajúce výsledky práce, tak by ich členovia na tých stoličkách veľmi radi nechali. Odvolaní predsa boli len tí, s ktorými bola nespokojnosť, tak neviem, čo sa im ešte nepáči. Skončili doby, keď na funkciu predsedu, alebo tajomníka stačilo prejaviť súhlas a získať si sľubmi väčšinu hlasov ZO.

  Niektorí sa tu snažia oslovovať obyčajných rybárov. Nikto tu zatiaľ nebol schopný zodpovedne pomenovať, alebo definovať skupinu obyčajných rybárov. Kto sú to teda tí obyčajní rybári ? Niečo tu naznačil Robo Nigut, a nikto z vás mu neoponoval. Je to teda tá naša spodina, ktorá robí bordel okolo vody, ktorá sa chodí k vode opíjať, hulákať a kvôli ktorej nás nechcú púšťať na cudzie pozemky ? Sú to tí, ktorí bez mihnutia oka vedome porušujú rybársky poriadok ? Koľko máme takých členov ? Načo sú nám ? Pýtam sa, lebo takýto sú dobrí iba ako voliči pre neukojených a po funkciách bažiacich jedincov, ináč nám robia iba hanbu a problémy. Má zmysel ich na to medzi nami držať ? Veď vďaka nim si verejnosť robí z nás iba srandy a majitelia pozemkov pri vode nás všetkých nenávidia. Toto je treba vyčistiť a potom hovorme o nejakých obyčajných rybároch.

  Možno sa vám moje slová budú zdať tvrdé. Možno sa niektorí aj urazia. Ale aby bolo jasné, všetkým, čo sa teraz urazia odkazujem, že môžu kľudne aj prasknúť od jedu. Už by bolo načase.
  MVNH

  • Pre Fečka (MVNH) píše:

   Ako to ty MVNH tak všetko dobre vieš, čo sa šuchne okolo Košickek ZO-čky, keď ako sám píšeš bývaš v PETRŽALKE ?
   Tak dobre informovaný o košickej ZO- čke nie sú ani ich členovia.

   MVNH, MVNH si ty ale beťárisko. Že nás ty tak trošku, iba tak trošičkuuu ťaháš za nos ?

   Asi tak ako si ťahal za nos delegátov Snemu, keď si ako predseda volebnej komisie Snemu zmanipuloval voľby.

   • tomu, ktorému chýba Fečko píše:

    dám ti to ešte raz, lebo to posunulo hore.

    Za seba ti odpoviem :

    Skús mi nejako konkrétnejšie uviesť, kde a v čom som v tomto príspevku, na ktorý tak čudne reaguješ, uviedol niečo, čo sa podľa teba malo šuchnúť okolo Košickej ZO-čky. Budem ti veľmi povďačný, keď ma vyvedieš z tej nevedomosti, v ktorej asi žijem. A bolo by dobre, keby si uviedol na pravú mieru, či aj ty nie si jeden z tých expertov, ktorých v Košiciach nakopali do nohavíc, keď ťa stále trápia iba Košice. Nemusíš povedať svoje meno, stačí priznať, že si z Košíc a skončil si tam. Máš s tým nejaký problém ?

    Za Fečka sa nevyjadrujem, skús sa opýtať jeho samotného, budeš to mať z prvej ruky.

    MVNH

 13. MVNH píše:

  Potvrdili sa moje slová. Teraz vážení by som rád videl toho experta, ktorý si ešte myslí, že po včerajších voľbách do NR SR bude v parlamente čas a ochota zaoberať sa nejakým zákonom o rybárstve. Snahy o zmenu zákona na dlhú dobu zamrznú. Ostane iba možnosť kvalitne zmeniť Stanovy.

  • Člen SRZ píše:

   Správny postreh Miro . Hlavne že Javor, ktorého si Ty ako predseda volebnej komisie pretlačil (sám už musíš vedieť ako to bolo, osobne si však viem že Ty si bol zneužitý Š.K. , K.R. , M.P, a P.T., tiež asi vieš že si neustrážil ruky jedného z členov volebnej komisie…) za tajomníka, dopredu urobil také kroky že SRZ bude všade za totálneho idiota. Podobne Javor dosere aj Stanovy. Treba mu v tom za každú cenu zabrániť ! Pamätaj.
   Ináč Tvoj postreh O.K. Dávam palec hore.

   • členovi SRZ píše:

    zato, že ma považuješ a oslovuješ Miro, máš u mňa zase ty palec dole. Som niekto úplne iný, uvedom si to už konečne. Teraz to vyzerá tak, ako keby si si chcel u Fečka robiť nejaký červený bodík. Keby si poznal skutočnú realitu okolo mojej osoby, tak by si bol veľmi prekvapený.

    MVNH

    • Člen SRZ píše:

     Vieš, ja Ťa poznám osobne dlho…Ty poznáš mňa rovnako dobre. Ale ak sa chceš hrať na slepú babu… je to Tvoje rozhodnutie, myslel som to v dobrom.
     P.S. Nechváľ sa že sem dávaš príspevky. Ale kto ťa zradil Ti cez tento web neodkážem, nie som podrazák. Až pri inej príležitosti…čakaj.

     • členovi SRZ píše:

      no vidíš, tak keď sa poznáme, prečo ma potom oslovuješ Miro ? Túto stránku číta plno ľudí a oni si potom fakt môžu myslieť, že som Miro Fečko. Je správne ich klamať ? Nie je to fér ani voči samotnému Fečkovi. Vidíš, že aj ja to myslím v dobrom. A rád sa s tebou stretnem a rád s tebou osobne pokecám.

Pridaj komentár

+ 23 = 26